học excel 2007 qua video

Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tổng Hợp Toàn Bộ Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel Bài 2: Hàm Điều Kiện IF Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf http://www.youtube.com/watch?v=TA8klSGm2YI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=N_pkg-MEo2g&feature=related Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup http://www.youtube.com/watch?v=zTOtdDD7jk8&feature=related […]